พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการพลศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562

วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2562
พระโอวาท 

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากสถาบันการพลศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
วันพุธ ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ข้าพเจ้ามี
ความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า สถาบันการพลศึกษาได้พัฒนากิจการทุก ๆ ด้านให้
เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ 


สุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งของการพัฒนา 
ประเทศอย่างยั่งยืน การปลูกฝังให้เยาวชนมีความสนใจในการกีฬาจะช่วยให้ห่างไกล 
จากยาเสพติดและการติดเกม นอกจากนั้นปัจจุบันกีฬายังเป็นอาชีพที่สามารถสร้าง 
ชื่อเสียงให้แก่ตนเองและประเทศชาติได้การจะประสบความสำเร็จได้ ความอดทน 
และความมีวินัยของนักกีฬายังไม่เพียงพอ จะต้องมีครูผู้ฝึกสอนที่มีความสามารถสูงด้วย 


ปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้ มิได้เป็นเพียงหลักฐานที่แสดงความรู้
ความเชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาที่แต่ละคนได้ศึกษาเล่าเรียนมาเท่านั้น แต่ยังบ่งบอกว่า 
ทุกคนเป็นผู้มีสติปัญญาความสามารถ ที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานเพื่อพัฒนา 
ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ตามศักยภาพและความถนัดของตนด้วย บัณฑิต 
ทั้งหลายจึงควรจะได้ตั้งใจพยายาม นำความรู้ความสามารถไปใช้ประกอบกิจการงาน 
ให้สำเร็จผล พร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และสร้างสมประสบการณ์

336

ให้เพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาตนพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น ถ้าทำได้
ดังนี้ แต่ละคนก็จะสามารถรับภาระหน้าที่อันสำคัญ ในการออกไปเป็นผู้นำด้านการ 
พัฒนาการกีฬาเสริมสร้างสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของคนในชาติเพื่อให้ประชากร 
ในบ้านเมืองเราเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถร่วมกันพัฒนาประเทศไปสู่
ความเจริญยั่งยืนได้สืบไป 


ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน 
และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขความสำเร็จทั้งในชีวิตและหน้าที่การงานจงทั่วกัน 


337