พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันเสาร์ ที่ 7 กันยายน 2562

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2562
พระโอวาท 


สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
วันเสาร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบว่า 
มหาวิทยาลัยได้พัฒนากิจการให้ก้าวหน้ามาโดยตลอด ขอแสดงความชื่นชมกับ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ได้รับรางวัล และบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ 
ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ที่มอบปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
กิตติมศักดิ์ แก่ข้าพเจ้า 


บัณฑิตทั้งหลายถือได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ในวิชาการสูง ด้วยได้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัย วิชาความรู้เหล่านั้น เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการสร้างตัวสร้างฐานะ 
เพื่อประโยชน์ยั่งยืนของแต่ละคน ตลอดจนสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ส่วนรวมและ 
ประเทศชาติทุกคนจึงจำเป็นต้องขวนขวายเพิ่มพูนวิชาความรู้อยู่เสมอ เพื่อให้
สามารถก้าวทันวิทยาการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น 
ในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ ทั้งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
ข้อสำคัญ ไม่ว่าแต่ละคนจะนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพการงานใดก็ตาม ควรจะได้
มุ่งประโยชน์ส่วนรวมให้ยิ่งไปกว่าประโยชน์ส่วนตน สมดังพระราชปณิธานของสมเด็จ 
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า “ขอให้ถือผลประโยชน์
ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ถ้าทำได้ดังนี้ บัณฑิต 
ก็จะเป็นผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์แท้จริง สมกับที่มีวิชาความรู้สูง 


395 

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน 
มีความสุขความเจริญ พร้อมทั้งความสำเร็จสมหวังทุกประการ และขอให้ทุกท่านที่มา 
ร่วมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีโดยทั่วกัน 


396