พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันอาทิตย์ ที่ 8 กันยายน 2562

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2562
พระโอวาท 


สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
วันอาทิตย์ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒ 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ได้รับรางวัล และบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ 


เมื่อวานนี้ ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า วิชาความรู้เป็นปัจจัย 
สำคัญในการสร้างสรรค์ประโยชน์ ทุกคนจึงควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
และนำความรู้ไปใช้สร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมให้ยิ่งไปกว่าประโยชน์ส่วนตน 


ในวาระนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายเกี่ยวกับพระราชปณิธาน 
ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า “ขอให้
ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” 
พระราชปณิธานนี้มีคุณค่ายิ่ง เพราะหากคนเรายึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็น 
ข้อใหญ่แล้ว ก็จะไม่เบียดเบียนผู้อื่นหรือเบียดบังส่วนรวม แต่จะมุ่งมั่นปฏิบัติ
การทุกอย่างเพื่อสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ส่วนรวม ซึ่งก็จะส่งผล 
ให้แต่ละคนผู้เป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวม มีความเจริญมั่นคงโดยส่วนตัวด้วย 
จึงขอให้บัณฑิตทั้งหลายผู้จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่
ส่วนรวมและประเทศชาติ ได้พิจารณาให้เข้าใจชัดถึงความหมาย คุณค่า และ 
ความสำคัญ ของพระราชปณิธานที่ได้พระราชทานไว้ แล้วน้อมนำมาเป็นหลัก 
ในการประพฤติตนปฏิบัติงานตลอดไป 


399 

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน 
มีความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกมั่นคงทุกประการ ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วม 
ในพิธีนี้ มีความสุขความสวัสดีโดยทั่วกัน 


400