พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันจันทร์ ที่ 9 กันยายน 2562

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2562
พระโอวาท 

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
วันจันทร์ ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ได้รับรางวัล และบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ 


เมื่อสองวันที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้ขอให้บัณฑิตในที่ประชุมนี้ ตั้งใจศึกษา 
หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ และนำความรู้ไปใช้สร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมให้ยิ่งไปกว่า 
ประโยชน์ส่วนตน เพราะการปฏิบัติดังนั้น จะส่งผลให้แต่ละคนซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง 
ของส่วนรวม มีความเจริญมั่นคงอย่างยั่งยืนแท้จริง พระราชปณิธานของสมเด็จ 
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า “ขอให้ถือผลประโยชน์
ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” จึงเป็นหลักการที่มี
ความหมายสำคัญลึกซึ้งอย่างยิ่ง 


ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า การสร้างสรรค์ประโยชน์
ให้แก่ส่วนรวมนั้น แม้จะเป็นสิ่งที่ต่างคนต่างปฏิบัติได้ก็จริง แต่ถ้าทุกคนทุกฝ่าย 
พร้อมใจกันปฏิบัติให้ประสานสอดคล้องกัน ก็จะบังเกิดผลที่ยิ่งใหญ่ กว้างขวาง 
และรวดเร็วขึ้นอย่างมาก บัณฑิตผู้จะออกไปประกอบอาชีพการงาน จึงควรจะได้
ร่วมมือร่วมใจกัน ตลอดจนร่วมกับทุกคนทุกฝ่าย ในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างสรรค์
ความเจริญมั่นคงให้แก่ส่วนรวม โดยนำความรู้ที่แต่ละคนมีอยู่มาปรับใช้ให้ประสาน 


405

ส่งเสริมกัน ด้วยความตระหนักและยึดมั่นในพระราชปณิธานที่ได้พระราชทานไว้
ไม่เสื่อมคลาย 

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน 
ประสบความสุขความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ และขอให้ทุกท่านที่มาร่วม 
ในพิธีนี้ มีความเจริญสวัสดีโดยทั่วกัน 

406