พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2562
พระโอวาท 

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีนี้ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิ
และบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัย 
เป็นอย่างมาก ที่มอบปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา 
อนามัยชุมชน แก่ข้าพเจ้า 


บัณฑิตทั้งหลายได้เล่าเรียนด้วยความอุตสาหะพากเพียร จนสำเร็จ 
การศึกษาทั่วกันแล้ว แต่ละคนย่อมมีความมุ่งหวังที่จะสร้างสรรค์ความสำเร็จใน 
อาชีพการงานต่อไป การที่จะทำให้ได้ตามความมุ่งหมายดังกล่าวนั้น จำเป็นต้องอาศัย 
ความรู้ที่ถูกต้อง แม่นยำ ชำนาญ ทั้งความรู้ในสาขาวิชาที่แต่ละคนเล่าเรียนมา 
และความรู้รอบตัวเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและข่าวสารข้อมูลต่างๆ ความรู้
ทั้งสองอย่างนี้มีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นเครื่องมือสำคัญที่บุคคลจะนำไปใช้
ในการปฏิบัติงาน และเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนให้บุคคลมีความคิดกว้างขวางและ ทันสมัย 
สามารถพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้าเท่าทันกับวิทยาการและความเปลี่ยนแปลง 
ของโลกได้จึงขอให้บัณฑิตทุกคน แม้ว่าจะสำเร็จการศึกษาไปแล้ว ก็ควรจะต้อง 
ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมอันดีงามและตั้งใจขวนขวาย ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
ให้ลึกซึ้งและกว้างขวางยิ่งขึ้นอยู่เสมอ เพื่อให้มีเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพ 


472

สำหรับสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเอง แก่สังคม และแก่
ประเทศชาติได้ สมดังที่มุ่งหวังตั้งใจ

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิต 
ทุกคน และทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน 


473