พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2562
พระโอวาท 

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วันศุกร์ ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิ
และบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ 


เมื่อวานนี้ ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า ความมุ่งหวังของบัณฑิต 
ที่จะสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองและประเทศชาตินั้น จะสำเร็จผลเป็นจริงได้
ด้วยความรู้ ทั้งความรู้ในสาขาวิชาที่แต่ละคนเล่าเรียนมา และความรู้รอบตัวเกี่ยวกับ 
ความก้าวหน้าทางวิชาการและข่าวสารข้อมูลต่างๆ บัณฑิตจึงควรตั้งใจศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติม ให้ลึกซึ้งและกว้างขวางยิ่งขึ้นอยู่เสมอ 


ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า การสร้างสรรค์ความสำเร็จ 
และความเจริญมั่นคงที่แท้จริงและยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยอีกอย่างหนึ่งซึ่ง 
มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความรู้ ก็คือคุณธรรมความสุจริต คนเราไม่ว่าจะ 
มีความรู้มากเพียงใด หากขาดคุณธรรมความสุจริตคอยกำกับประคับประคองแล้ว 
ก็ยากที่จะนำความรู้ไปใช้ให้บังเกิดผลเป็นความดีความเจริญอันแท้จริงและยั่งยืนได้
บัณฑิตทุกคนจึงควรจะได้ตั้งใจฝึกฝนตนเอง ให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม 
ความสุจริต ความรู้ที่แต่ละคนมีอยู่ และขวนขวายแสวงหาเพิ่มเติมด้วยความพากเพียร 
อยู่เสมอนั้น จะได้เป็นปัจจัยที่ยังประโยชน์และความเจริญมั่นคงให้บังเกิดขึ้นได้
อย่างแท้จริง 


475

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน 
และทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน 


476