พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม 2562

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2562
พระโอวาท 

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วันเสาร์ ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิ
และบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ 


เมื่อสองวันที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้ขอให้บัณฑิตในที่ประชุมนี้ตั้งใจศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมให้ลึกซึ้งและกว้างขวางยิ่งขึ้น พร้อมทั้งฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่น 
อยู่ในคุณธรรมความสุจริต จะได้นำความรู้ไปใช้ในทางที่ดีที่เจริญ ให้บังเกิดผล 
เป็นความดีความเจริญอันแท้จริงและยั่งยืน 


ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า การประกอบกิจการงานใด 
ก็ตาม ย่อมมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นบ้างเป็นธรรมดา บัณฑิตเมื่อต้องเผชิญ 
กับอุปสรรคปัญหา จึงไม่ควรย่อท้อถอยหลัง แต่ควรจะได้ทำใจให้มั่นคงหนักแน่น 
ใช้ปัญญาพิจารณาอย่างเที่ยงตรง เป็นกลาง ไม่มีอคติ ให้เห็นต้นเหตุของปัญหา 
ตามเป็นจริง แล้วลงมือปฏิบัติแก้ไขให้ถูกต้องตรงจุด ด้วยหลักวิชาและหลักธรรม 
หากบัณฑิตจะได้ทำความเข้าใจสิ่งที่พูดนี้ให้ทราบชัด แล้วนำไปใช้เป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงาน แต่ละคนก็จะสามารถทำงานให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
บังเกิดผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคง ทั้งแก่บัณฑิตเองและแก่ส่วนรวม 
อย่างสมบูรณ์ 


478

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน 
และทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน 


479