พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันจันทร์ ที่ 14 ตุลาคม 2562

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2562
พระโอวาท 

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วันจันทร์ ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและ 
บัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ 


เมื่อสี่วันที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้กล่าวกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า ความรู้และ 
คุณธรรมความสุจริต เป็นเครื่องมือและเครื่องประคับประคองส่งเสริมการปฏิบัติงาน 
ให้สำเร็จผลที่ดีที่เจริญ ทั้งได้กล่าวถึงคุณธรรมสำคัญประการหนึ่ง คือความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งจะกำกับเกื้อกูลบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้อง 


ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า ชาติบ้านเมืองนั้น 
มีความสำคัญยิ่งใหญ่ด้วยเป็นที่เกิดที่อาศัย ที่แต่ละคนจะสามารถลงหลักปักฐาน 
ประกอบอาชีพการงานเลี้ยงตัวได้บัณฑิตทุกคนผู้เป็นส่วนหนึ่งของชาติบ้านเมือง 
จึงควรตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวนั้น แล้วถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ที่จะต้องช่วยกันปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมือง 
ด้วยความรู้ความสามารถ คุณธรรมความสุจริต และความสมัครสมานสามัคคีกัน 
เมื่อชาติบ้านเมืองมีความร่มเย็นเป็นสุขและรุ่งเรืองก้าวหน้าแล้ว ประชาชนในชาติ
รวมถึงบัณฑิตทุกคน ซึ่งต่างมีชาติเป็นที่พึ่งที่อาศัยร่วมกัน ก็จะสามารถสร้างตัว 
สร้างชีวิต สร้างความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกมั่นคงให้บังเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน 


485 

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน 
และทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน 


486