พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันจันทร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2562

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
พระโอวาท 

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วันจันทร์ ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีนี้ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ได้รับ 
รางวัล และบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจ 


ความรู้ในหลักวิชาที่บัณฑิตได้ศึกษาจากมหาวิทยาลัย จนสำเร็จการศึกษา 
โดยทั่วกันแล้วนี้ จัดว่าเป็นความรู้เฉพาะด้านเฉพาะสาขา ตามหลักสูตรที่แต่ละคนได้
เล่าเรียนมา แต่ในการทำงานนั้น นอกจากจะต้องใช้ความรู้ในสาขาวิชาที่เฉพาะเจาะจง 
ลงไปแล้ว ยังต้องอาศัยความรู้อื่นๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือความรู้รอบตัว ตลอดจนความก้าวหน้าทางวิชาการและข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ 
บัณฑิตทุกคนเมื่อออกไปทำงาน จึงต้องมีความมุ่งมั่นพากเพียร ที่จะศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมโดยไม่หยุดยั้ง ให้มีความรู้ทั้งด้านลึกทั้งด้านกว้าง และข้อมูลข่าวสาร 
ที่ทันการณ์ทันสมัย นอกจากนี้ ยังจำเป็นต้องฝึกฝนอบรมคุณธรรม ให้เจริญ 
งอกงามขึ้นในตนด้วย เพราะคุณธรรมความสุจริตจะคอยกำกับประคับประคอง 
บุคคล ให้นำความรู้ไปใช้แต่ในทางที่ดีที่ถูกต้อง เพื่อให้บังเกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์
สร้างสรรค์ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม ถ้าทำได้ดังที่กล่าวมานี้ บัณฑิตก็จะมีความรู้
เป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สำเร็จผล และมีคุณธรรมเป็น 
เครื่องป้องกันตนให้ห่างพ้นจากความชั่วความเสื่อม แต่ละคนก็จะสามารถสร้างสรรค์

521

ประโยชน์ คือความดีความเจริญที่แท้ ให้แก่ตนเอง แก่สังคม และแก่ประเทศชาติ
ได้อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน 


ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน 
และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน 


522