พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันเสาร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2562

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
พระโอวาท 


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา 
ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
วันเสาร์ ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการมอบรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษา 
และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑. ขอแสดง 
ความชื่นชมกับทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้. 


งานด้านการศึกษานั้น เป็นรากฐานแห่งความเจริญของบ้านเมือง เพราะเป็นงาน 
สร้างคนให้มีคุณภาพ มีศักยภาพที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า. งานสำคัญ 
ดังกล่าว เกี่ยวข้องโดยตรงกับบุคคลสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่ง ได้แก่ผู้จัดการศึกษาและ 
ผู้ให้การศึกษา อีกฝ่ายหนึ่ง ได้แก่ผู้เรียน. งานด้านการศึกษาจะสำเร็จผลมากน้อย 
เพียงใด ขึ้นอยู่กับบุคคลทั้งสองฝ่าย ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ของตนได้สมบูรณ์ครบถ้วน 
หรือไม่. อาจกล่าวได้ว่า หน้าที่ของผู้จัดการศึกษาและผู้ให้การศึกษา ก็คือการส่งเสริม 
และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ให้เป็นทรัพยากรบุคคลผู้สร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่
ตนเองและประเทศชาติได้ ตามกำลังความสามารถของแต่ละคน. ส่วนหน้าที่ของ 
ผู้เรียน ก็คือการตั้งใจพยายามศึกษาเล่าเรียน และฝึกฝนพัฒนาตนเองให้ครบถ้วน 
ทุกด้าน เพื่อให้บรรลุถึงความสำเร็จตามที่มุ่งหวังตั้งใจ. จึงขอให้ท่านทั้งหลาย 
ผู้ได้รับรางวัลในวันนี้ มีความภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่จนสำเร็จผลด้วยดีมาโดยตลอด 
แล้วตั้งใจพยายามปฏิบัติต่อไปให้ยิ่งเข้มแข็งหนักแน่น ให้มีความสำเร็จที่สูงขึ้น 
และกว้างขวางยิ่ง ๆ ขึ้นไป. 


531

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกท่านที่มาประชุม 
พร้อมกัน ณ ที่นี้ มีความผาสุกสวัสดีทั่วกัน. 


532