พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

สำเนา
พระโอวาท
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2559
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
ท่านทั้งหลายสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตสมดังความตั้งใจแล้ว ต่อไปก็จะได้ประกอบ
อาชีพการงานโดยใช้ความรู้ที่สร้างสมอบรมมา ความรู้นั้นอาจกล่าวได้ว่ามีสองด้าน คือด้านลึก
กับด้านกว้าง ด้านลึก หมายถึงความรู้อันลึกซึ้งหนักแน่นในสาขาวิชาเฉพาะ เช่นที่บัณฑิตได้ศึกษา
จากมหาวิทยาลัย ส่วนด้านกว้าง หมายถึงความรู้อันกว้างขวางเกี่ยวกับวิชาการและวิทยาการต่าง ๆ รวมทั้งข่าวสารข้อมูลอันทันสมัย ความรู้ทั้งสองด้านนี้ต่างก็มีความสำคัญอยู่ด้วยกัน เพราะเป็น
เครื่องมือสำหรับใช้ปฏิบัติงาน และเป็นปัจจัยในการพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้าทันการณ์ทันโลก
จึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทั้งความรู้ด้านลึกและความรู้ด้านกว้าง
ให้สมบูรณ์ครบถ้วนอยู่เสมอ
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่าน
ที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน