พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2559

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2559

พระโอวาท (๑)

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันอังคาร ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
แทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ก่อนจะมีเหตุอันเป็นเรื่องที่โศกเศร้าอาลัยของคนไทยทั้งมวล
ขอแสดงความชื่นชม
กับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

เมื่อวานนี้
ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า
การที่บัณฑิตจะสร้าง
ความสำเร็จความก้าวหน้ามั่นคงในกิจการงานได้นั้น
จะต้องอาศัยความรู้ที่ถูกต้อง
แน่นหนา
และแม่นยำชำนาญ
ทั้งความรู้ในด้านลึก
คือความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ
ที่บัณฑิตเล่าเรียนมา
และความรู้ในด้านกว้าง
คือความรู้ในสาขาอื่น

รวมทั้ง
ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและข่าวสารข้อมูลต่าง

วันนี้
ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า
การที่คนเราจะสร้างสรรค์
ความสำเร็จความเจริญได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนนั้น
นอกจากจะอาศัยความรู้ที่ลึกซึ้ง
กว้างขวางแล้ว
ยังต้องมีคุณธรรมความสุจริตเป็นเครื่องประกอบส่งเสริมด้วย
ทั้งนี้
เพราะคุณธรรมความสุจริตย่อมเป็นเครื่องป้องกันบุคคลให้ห่างไกลจากความชั่ว
และความเสื่อมเสียหายทั้งปวง
ทำให้แต่ละคนได้มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถ
ในทางที่ดีที่เจริญเพียงอย่างเดียว
บัณฑิตผู้ปรารถนาความก้าวหน้าความมั่นคงในชีวิต

(๑)
เรียบเรียงขึ้นจากที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

538

จึงควรที่จะฝึกตนเองอย่างเต็มที่ ให้เป็นผู้มีจิตตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความสุจริต และจะ
สามารถดำเนินชีวิตประกอบกิจการงานให้ประสบความสุขความเจริญอย่างแท้จริง
ตลอดไป

การฝึกจิตให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมนั้น
แม้ว่าจะเป็นการฝึกที่ยากลำบาก
เพราะว่า
ในทุก

คนที่ยังต้องเกิดมาบนโลกแห่งความทุกข์นี้
ทุกคนก็มีทั้งความชั่วทั้งความดี
แต่หลวงตามหาบัว
ญาณสัมปันโน
ท่านได้สอนข้าพเจ้าว่า
ใช่
ในตัวเรามีทั้งความดี
และความชั่ว
แต่สิ่งที่ควรทำ
คือควรส่งเสริมและควรฝึกฝนในสิ่งที่เป็นความดีให้
มาก

และให้เหยียบยํ่าความชั่วร้ายให้จมดินไป
ถ้าทุกคนทำได้อย่างนี้
ข้าพเจ้า
เชื่อว่าการที่จะเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ย่อมไม่ยาก

การที่คนเราจะต้องมีตัวอย่างสักคนหนึ่งหรือพระองค์หนึ่งที่กระทำความดี
ข้าพเจ้าขอให้ทุกคนมองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข้าพเจ้าเป็นลูกท่านตั้งแต่เด็ก
จนวาระสุดท้ายของท่าน
ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นท่านทรงทำงานอะไรเพื่อตัวเองเลย
ทุกอย่าง
เพื่อสังคม
เพื่อประชาชน
และความเป็นอยู่ของท่าน
ก็เป็นทุกอย่างอย่างพอเพียง
ที่สุด
และท่านไม่เคยตำหนิคน
ถ้าคนไหนที่ท่านเห็นว่าเขาจะพลาด
และท่านเห็นว่า
ตักเตือนกันได้
เพราะเป็นคนสนิทสนม
ท่านก็จะทรงตักเตือน
แต่ถ้าตักเตือนแล้ว
เขายิ่งโกรธยิ่งแค้น
ยิ่งตะแบงซ้าย
ตะแบงขวา
เหมือนม้าที่เฮี้ยว

ท่านก็จะ
ทรงหยุดและไม่ยุ่งด้วยเลยกับคนนั้น
ก็ขอให้ทุกคนนำตัวอย่างของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวไปเป็นตัวอย่างแก่ตนเอง และเป็นตัวอย่างสอนลูกหลานต่อไปในอนาคต

ในท้ายที่สุดนี้
ข้าพเจ้าขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
ทรงคุ้มครองรักษาบัณฑิตทุกคน
และทุกท่าน
ที่มาประชุมพร้อมกันในที่นี้ ให้มีความสุขความสวัสดีจงทั่วกัน

539