พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2559

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2559

พระโอวาท (๑)

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันศุกร์ ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
แทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ก่อนที่จะมีเหตุอันเป็นที่โศกเศร้าโทมนัสของคนไทยทั้งมวล
ขอแสดงความชื่นชมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

ที่ผ่านมา
ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า
การที่บัณฑิตจะประสบ
ความสำเร็จในชีวิตและกิจการงานได้นั้น
จะต้องอาศัยความรู้ทั้งด้านลึกและ
ด้านกว้าง
ทั้งยังต้องฝึกฝนอบรมตนเองให้มีคุณธรรมความสุจริตและมีความตั้งใจจริง
เป็นเครื่องส่งเสริม

ในวันนี้
ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า
การที่แต่ละคนได้รับความสำเร็จ
ทางการศึกษา
พร้อมที่จะออกไปประกอบกิจการงานสร้างเสริมความเจริญก้าวหน้า
ต่อไปนั้น
ไม่ได้เป็นผลจากความพากเพียรพยายามเล่าเรียนแต่อย่างเดียว
หากยัง
เป็นผลจากการสนับสนุนเกื้อกูลทั้งทางตรงและทางอ้อมจากผู้อื่นด้วย
ไม่ว่าจะเป็น
บิดามารดา
ที่ได้เลี้ยงดูอบรมท่านมาด้วยความรัก
ครูบาอาจารย์
ที่ได้อบรมและ
ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ท่านด้วยความเมตตา
รวมถึงชาติบ้านเมือง
ที่ท่าน
อาศัยพักพิงอยู่และเติบโตมาด้วยความผาสุกร่มเย็น
เมื่อตระหนักดังนี้แล้ว
บัณฑิต

(๑)
เรียบเรียงขึ้นจากที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

544

จึงต้องมีความกตัญญูรู้คุณ
และแสดงกตเวทิตาจิตตอบแทนผู้มีพระคุณทั้งหลาย
การตอบแทนนั้น
ตอบแทนได้หลายอย่าง
บางท่านอาจจะตอบแทนโดยการช่วยเผยแพร่
วิชาต่อไป
เช่น
ทำอาชีพเป็นอาจารย์
เป็นต้น
และบางคนก็แสดงได้ด้วยการประพฤติตน
เป็นคนดี
อันนี้นี่ข้าพเจ้าขอบอกว่าตัวข้าพเจ้าเองเป็นอาจารย์คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล
ก็มีความภูมิใจที่มีลูกศิษย์หลายรุ่นมาก
หลายพันคนจบไปแล้ว
และเมื่อได้ยินว่าเขาได้ดีอย่างไร
ข้าพเจ้าก็พลอยยินดีและปลาบปลื้มไปกับเขาด้วย
อัน
นี้นี่เ
ป็น
กา

ที่เ

มื


กับ
ว่า
ลู

ศิ

ย์เ

ล่า
นั้น

ขา
ก็ไ
ด้ต

ข้า


จ้า
โดยการทำตนเป็นคนดีให้เป็นตัวอย่างของประเทศของชาติ
ทำให้นำชื่อเสียงที่ดี
มาสู่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

นอกจากนี้
อันนี้ข้าพเจ้าขอนอกเรื่องจากความสำเร็จในชีวิต
จริง

ก็ไม่
นอกเรื่องนัก
มันก็ในเรื่องอยู่ดี
ชักเอามาเกี่ยวข้องกันได้ทั้งนั้น
คือคนเรานี้
ทำยังไงจะเป็นคนดี
คนเราส่วนมาก
เพศหญิงนะคะ
ชอบนินทา
ชอบอิจฉาริษยา
คนอื่น
ท่านพ่อมหาบัว
ญาณสัมปันโน
ท่านสอนข้าพเจ้าว่า
ไปวิจารณ์คนอื่นน่ะ
มันเกิดประโยชน์อะไร
ไม่เกิดประโยชน์ทั้งสิ้น
นอกจากเมามันในการด่า
ในการคุย
ในการใส่ร้าย
ก็แค่นั้น
แต่จริงๆ
แล้ว
คนที่คนเราควรจะเพ่งเล็งมากที่สุด
คือเพ่งเล็ง
ตัวเอง
ว่าเรายังมีอะไรอีกบ้างที่ไม่ดี
และเมื่อรู้ว่าเราไม่ดีอย่างไร
ขอให้พยายามแก้ไข
ข้าพเจ้าเชื่อว่าเป็นถึงบัณฑิต
คงมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะแก้ไขตนเอง
เช่นสมมุติว่า
เป็นคนเกียจคร้าน
มาทำงานสาย
เลิกงานก็เร็ว
ก็แก้ไขซะ
ทำงานให้ตรงเวลาและ
ตรงต่อหน้าที่ ดังนี้เป็นต้น

ในท้ายที่สุดนี้
ข้าพเจ้าขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
ได้คุ้มครองรักษาบัณฑิตทุกคน
และทุกท่านที่มา
ประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ ให้มีความผาสุก ความเจริญจงทั่วหน้ากัน

545