พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม 2559

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2559

พระโอวาท (๑)

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันเสาร์ ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
แทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ก่อนจะมีเหตุอันเป็นที่โศกเศร้าอาดูรของคนไทยทั้งมวล
ขอแสดงความชื่นชมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

เมื่อวันก่อน

ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า
บัณฑิตผู้ปรารถนา
ความสำเร็จและความเจริญมั่นคงในชีวิตและกิจการงาน
จะต้องเป็นผู้มีความรู้
ในด้านลึกและด้านกว้าง
มีจิตใจตั้งมั่นในคุณธรรมความสุจริต
มีความตั้งใจจริง
และความกตัญญูกตเวที

ในวันนี้
ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า
บ้านเมืองเป็นที่พึ่งอาศัย
ร่วมกันของบุคคล
หากบ้านเมืองร่มเย็นเป็นปรกติสุข
บุคคลก็สามารถจะดำเนินชีวิต
และประกอบกิจการงานด้วยความผาสุกมั่นคงได้
ทุกคนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ
สังคม
จึงต้องร่วมกันสร้างสรรค์จรรโลงบ้านเมืองให้มีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงและ
รุ่งเรืองก้าวหน้า
ดังนั้น
นอกจากแต่ละคนจะต้องสร้างสรรค์ความสำเร็จและ
ความเจริญให้แก่ตนเองแล้ว
ยังต้องมีหน้าที่ต่อส่วนรวม
คือต้องร่วมมือร่วมใจกัน
ประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญยั่งยืนให้แก่สังคมและ

(๑)
เรียบเรียงขึ้นจากที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

547

ประเทศชาติด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเช่น
บัณฑิตทั้งหลาย
นับว่าเป็นผู้มีความรู้ความคิดและความสามารถสูง
ย่อมมีหน้าที่
และความรับผิดชอบโดยตรง
ที่จะปฏิบัติพัฒนากิจการต่าง

ของบ้านเมืองให้
เจริญก้าวหน้า
ขอให้บัณฑิตทุกคนได้ตระหนักข้อนี้ให้มาก
และร่วมมือกันสร้างสรรค์
ประโยชน์แก่บ้านเมืองด้วยความสมัครสมานสามัคคี
เพื่อให้ประเทศไทยเรามีแต่
ความผาสุกร่มเย็นและมั่นคงยั่งยืนต่อไป

ในท้ายที่สุดนี้
ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
ได้คุ้มครองรักษาบัณฑิตทุกคน
และทุกท่านที่มาประชุม
พร้อมกันในพิธีนี้ ให้มีความสุขความเจริญมั่นคงจงทั่วกัน

548