พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการพระราชทานเครื่องหมายที่ระลึกและเหรียญกระดานชนวน แก่ครูและนักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2565

วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ.2565

พระโอวาท
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ในการพระราชทานเครื่องหมายที่ระลึกและเหรียญกระดานชนวน
แก่ครูและนักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจำปีการศึกษา 2564
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2565
————————–

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานเครื่องหมายที่ระลึกและเหรียญ
กระดานชนวน แก่ครูและนักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันนี้. ขอแสดงความยินดีกับครูทุกท่านที่ได้รับเกียรติและการยกย่อง รวมทั้งนักเรียนทุกคนที่สำเร็จการศึกษา.
น่าชื่นชมอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ได้จัดการศึกษาอบรมที่ดีให้แก่นักเรียน ทั้งในด้านวิชาการและคุณธรรมความประพฤติ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป หรือนำไปใช้ประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจ. นักเรียนทั้งหลายคงจะเห็นแล้วว่า แม้ความสำเร็จที่ได้รับในวันนี้ จะเป็นความสำเร็จสำคัญขั้นแรกของชีวิต แต่ก็ได้สร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียนและครอบครัวเป็นอย่างมาก. ในภายภาคหน้า ไม่ว่าแต่ละคนจะเข้าศึกษาต่อ หรือจะประกอบอาชีพใดก็ตาม ขอให้ระลึกถึงความสำเร็จในวันนี้ไว้เป็นแรงบันดาลใจ และตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความดี คือคิดดี พูดดี และทำดี โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ. เชื่อได้ว่า หากทุกคนปฏิบัติได้ดังที่กล่าวแล้ว ย่อมจะประสบความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจในขั้นสูงขึ้นไปได้อย่างแน่นอน.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ครูทุกท่านและนักเรียนทุกคน มีความสุขความเจริญ พร้อมทั้งความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนา.