พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2565

พระโอวาท
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจำปีการศึกษา 2563
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565
————————–

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันนี้ ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบว่า มหาวิทยาลัยได้พัฒนากิจการให้ก้าวหน้ามาโดยตลอด ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ได้รับรางวัล และบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
บัณฑิตทั้งหลายเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของประเทศ เพราะจะต้องเป็นกำลังสำคัญ ในการสร้างสรรค์จรรโลงความเจริญมั่นคงของชาติบ้านเมือง การที่จะประกอบอาชีพการงาน ตลอดจนปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองได้นั้น แต่ละคนต้องมีความขยันหมั่นเพียรและซื่อสัตย์สุจริต พร้อมทั้งขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ ข้อสำคัญ ขอให้ทุกคนน้อมนำพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” มายึดถือเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและการทำงาน ถ้ามุ่งมั่นปฏิบัติให้ได้ดังนี้ บัณฑิตก็จะสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญยั่งยืน ให้แก่ชาติบ้านเมืองได้อย่างแท้จริง
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน มีความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกมั่นคงทุกประการ ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขความสวัสดีโดยทั่วกัน