พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565

พระโอวาท
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจำปีการศึกษา 2563
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565
————————–

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ได้รับรางวัล และบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

เมื่อวานนี้ ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า บัณฑิตเป็นกำลังของชาติบ้านเมือง จึงต้องมีความมุ่งมั่น ที่จะประกอบอาชีพการงานด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต และขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ

ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่า ผู้ที่จะเป็นกำลังสำคัญ ในการสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองนั้น ต้องเป็นผู้ถึงพร้อมทั้งในด้านความรู้ และความคิดจิตใจ กล่าวคือ นอกจากจะมีความรู้ในหลักวิชาอย่างลึกซึ้งกว้างขวางแล้ว ยังต้องมีความคิดวิจารณญาณที่ถูกต้อง กับมีใจที่ยึดมั่นในคุณธรรมด้วย จึงขอให้บัณฑิตตั้งใจพยายามพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้มีคุณสมบัติพร้อมดังที่กล่าว เพราะประเทศของเรายังต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ มาร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป ข้อสำคัญ ขอให้ทุกคนน้อมนำพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” มายึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน ประสบความสุขความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความเจริญสวัสดีโดยทั่วกัน