พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2565

พระโอวาท
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2563
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2565
—————————

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
เมื่อสามวันที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า การปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญมั่นคงนั้น แต่ละคนต้องสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม ร่วมมือร่วมงานกับทุกคนทุกฝ่ายได้ด้วยดี และหมั่นพัฒนาตนพัฒนางานอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำเป็นที่ทุกคนจะต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ด้วยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อสำคัญ จะต้องฝึกฝนอบรมตนให้เป็นผู้มีคุณธรรมความสุจริต มีสติความยั้งคิด มีความฉลาดรู้ และมีวิจารณญาณ
ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมถึงคุณธรรมที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่ง คือความกตัญญู ความกตัญญูนั้น หมายถึงความตระหนักรู้ถึงคุณความดีของบุคคลต่าง ๆ และสิ่งต่าง ๆ เป็นต้นว่า บิดามารดาและผู้ปกครองซึ่งให้ชีวิตและเลี้ยงดูมา ครูบาอาจารย์ซึ่งถ่ายทอดสรรพวิชาและอบรมบ่มนิสัย สังคมและชาติบ้านเมืองซึ่งเป็นที่อยู่ที่อาศัยและประกอบอาชีพการงาน ผู้มีความกตัญญูรู้คุณ ย่อมปรารถนาที่จะตอบแทนคุณ ด้วยการประพฤติตนปฏิบัติงานแต่ในทางที่ดีที่ชอบ ก่อให้เกิดผลดีที่พึงประสงค์ คือความเจริญมั่นคงทั้งในชีวิตและกิจการงานพร้อมทุกส่วน จึงขอให้บัณฑิตทุกคนพิจารณาคุณค่าของความกตัญญูให้ทราบชัด แล้วตั้งใจปลูกฝังสร้างเสริมคุณธรรมข้อนี้ให้งอกงาม
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขและความสำเร็จทุกประการทั่วกัน