พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี วันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2565

วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ.2565

พระโอวาท
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
วันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2565
————————

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ในวันนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่ายิ่ง เพราะการพัฒนาสุขภาพอนามัยของคนในชาตินั้น จำเป็นต้องอาศัยผู้มีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการกีฬา การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา ตลอดจนการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา ที่จะได้นำความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญมาปรับใช้ให้ประกอบส่งเสริมกัน บัณฑิตจึงต้องหมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกด้าน กล่าวคือ ในด้านความรู้ความเชี่ยวชาญ ต้องก้าวทันวิทยาการและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ในด้านร่างกายและจิตใจ ต้องแข็งแรงสมบูรณ์และมั่นคงเข้มแข็ง ในด้านปัญญา ต้องมีความฉลาดสามารถในการพิจารณาแยกแยะ และวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่าง ๆ สิ่งต่าง ๆ ตามเป็นจริง ในด้านสังคม ต้องสามารถดำเนินชีวิตและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ การที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้พัฒนากิจการทุก ๆ ด้านให้เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นแบบอย่างอันดีให้บัณฑิตทุกคนได้ตระหนักว่า การพัฒนาตนเองนั้นเป็นสิ่งที่ต้องกระทำอยู่ตลอดเวลา หากแต่ละคนจะได้นำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติ ก็จะสามารถพัฒนางานในการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชน ให้สำเร็จผลและเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นได้อย่างยั่งยืน
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความผาสุกมั่นคงทั้งในชีวิตและกิจการงานโดยทั่วกัน