พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันพุธ ที่ 29 ธันวาคม 2564

วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2564

พระโอวาท
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
ประจำปีการศึกษา 2563
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันพุธ ที่ 29 ธันวาคม 2564
—————————-

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการมอบรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓. ขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้.
งานด้านการศึกษานั้น ประกอบด้วยบุคคลสองฝ่าย คือผู้ให้การศึกษา กับผู้เรียน ซึ่งต่างมีเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของตนอยู่. กล่าวคือ ผู้ให้การศึกษา ย่อมต้องจัดการเรียนการสอน และถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความดี อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เรียน
มีวิชาความรู้ มีคุณธรรมความประพฤติที่ดี มีวิจารณญาณ และได้รับการส่งเสริมศักยภาพเฉพาะบุคคลอย่างเหมาะสม ส่วนผู้เรียน ย่อมต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้มีคุณสมบัติพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตให้เจริญก้าวหน้าต่อไป. งานด้านการศึกษาจะประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลทั้งสองฝ่าย ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่. การที่ท่านทั้งหลายได้รับรางวัลในวันนี้ จึงเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จในประการดังกล่าวได้เป็นอย่างดี. หวังว่าทุกท่านจะได้ภาคภูมิใจ แล้วรักษาเกียรติและคุณความดีนี้ไว้ให้ตลอดต่อเนื่อง เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตน ของงานด้านการศึกษา และของประเทศชาติสืบไป.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ มีความผาสุกสวัสดีทั่วกัน.