พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด จากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ฯ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ.2564

พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด
จากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันพฤหัสบดี ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร แก่นักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด จากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ทั้ง ๑๕ โรงเรียน ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน ที่ได้รับความสำเร็จในการศึกษา.
ความสำเร็จนั้น ย่อมเป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่งของคนเรา. แต่การที่จะประสบความสำเร็จได้ จำเป็นต้องอาศัยความอดทนและความเพียรอย่างมาก. ความสำเร็จทางการศึกษาในวันนี้ เป็นตัวอย่างอันดีที่แสดงให้เห็นว่า หากแต่ละคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ด้วยความอดทนและความเพียรแล้ว ทุกคนย่อมประสบความสำเร็จได้ตามประสงค์. ต่อไปภายหน้า ไม่ว่าจะไปศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพใดก็ตาม ก็ขอให้ทุกคนรักษาและเพิ่มพูนคุณสมบัตินี้อย่างต่อเนื่อง จะได้ช่วยกันสร้างสรรค์ความเจริญ ให้แก่ตนเองและส่วนรวม ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ที่ควรแก่การภูมิใจได้อย่างแท้จริง.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้นักเรียนทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีทั่วกัน.