พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2563

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2563

พระโอวาท
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
วันเสาร์ ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
————————

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
เมื่อวานนี้ ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า การทำเกษตรกรรมต้องอาศัยการบริหารจัดการที่ดี ทั้งในการจัดสรรพื้นที่ทางการเกษตร การบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาคุณภาพดิน และการปรับปรุงพันธุ์พืช รวมถึงการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร บัณฑิตทุกคนจึงควรถือเป็นหน้าที่ ที่จะต้องนำความรู้ที่ได้เล่าเรียนมา ความรู้จากงานวิจัยต่าง ๆ ตลอดจนวิทยาการอันทันสมัย ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่งานเกษตรกรรมของไทย
ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายว่า แนวทางในการบริหารจัดการด้านการเกษตรที่สำคัญประการหนึ่ง คือการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างรอบด้าน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก แนวทางดังกล่าวนี้ ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างเป็นระบบของทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพราะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเกษตรจากหลายภาคส่วน ซึ่งจะทำให้สามารถคาดการณ์แนวโน้มราคาและประมาณการผลผลิต สำหรับเป็นทางเลือกในการเพาะปลูก ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพของประเทศ เพื่อนำผลผลิตไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว จึงขอให้บัณฑิตทุกคนร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมความคิดกันให้เข้มแข็ง ที่จะดำเนินงานบริหารจัดการด้านการเกษตร ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์สูงสุด เพื่อเสริมสร้างความเจริญมั่นคงทางเกษตรกรรม อันเป็นพื้นฐานสำคัญของชาติบ้านเมืองและชีวิต
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน