พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563

พระโอวาท
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันศุกร์ ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓
————————–

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีนี้ ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบว่า มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานทุกด้านมาด้วยดีอย่างต่อเนื่อง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ได้รับรางวัล และบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ที่มอบปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ข้าพเจ้า
ทุกท่านที่อยู่ ณ ที่นี้ ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของประเทศ เพราะแต่ละคนจะต้องเป็นกำลังสำคัญ ในการสร้างสรรค์จรรโลงความเจริญมั่นคงของชาติบ้านเมืองต่อไป การสร้างความเจริญมั่นคงดังที่กล่าวนั้น จะสำเร็จผลสมบูรณ์ได้ ก็ด้วยการที่แต่ละคนนำความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา ไปใช้ในการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพการงาน และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้บังเกิดผลที่ดีที่ถูกต้อง ทุกคนจึงต้องขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอ พร้อมทั้งนำความรู้ไปปฏิบัติและใช้ให้สำเร็จผล โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของทุกคน ให้ยิ่งกว่าผลประโยชน์เฉพาะตนของผู้หนึ่งผู้ใด สมดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนมีความสุขความเจริญ พร้อมทั้งความสำเร็จสมหวังทุกประการ และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีโดยทั่วกัน