พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2563

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2563

พระโอวาท
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันจันทร์ ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
—————————

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
บัณฑิตทั้งหลายได้สำเร็จการศึกษาแล้ว เมื่อจะออกไปประกอบอาชีพการงาน ย่อมมุ่งหวังความสำเร็จและความมั่นคงก้าวหน้าอยู่ทั่วกัน แต่การจะทำให้ได้ดังที่กล่าว จำเป็นต้องอาศัยความรู้และความสามารถที่สำคัญ ๔ ประการ ประการแรก ความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้องแม่นยำ และความสามารถในการนำความรู้ไปปรับใช้ให้เข้ากับงาน ให้พอเหมาะพอดีกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม ประการที่ ๒ ความรู้ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ และความสามารถในการกำหนดแนวทาง วิธีการ และขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้องเหมาะสม ประการที่ ๓ ความรู้ความเข้าใจในบุคคลที่ทำงานร่วมกัน และความสามารถในการปฏิบัติงานให้ประสานสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ ประการที่ ๔ ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ เรื่องราวต่าง ๆ และความสามารถในการนำความรู้ดังกล่าวมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาตนพัฒนางาน จึงขอให้บัณฑิตทุกคนตั้งใจพยายามฝึกฝนอบรมตน ให้มีความรู้และความสามารถทั้งสี่ประการเพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอ ความรู้และความสามารถทั้งนั้น จะได้เป็นพื้นฐานอันมั่นคงหนักแน่น ให้แต่ละคนสามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานได้ สมดังที่มุ่งหวังตั้งใจ
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน ประสบความสุขและความสำเร็จในชีวิตทุกประการ ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน