พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2563

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2563

พระโอวาท
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันอังคาร ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
—————————

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
เมื่อวานนี้ ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ ถึงความรู้และความสามารถที่สำคัญ ๔ ประการ และได้ขอให้ทุกคนตั้งใจพยายามเสริมสร้างความรู้และความสามารถดังกล่าว ให้เป็นพื้นฐานอันมั่นคงหนักแน่น สำหรับสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าใน
การประกอบอาชีพการงานต่อไป
ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า นอกจากพื้นฐานทางความรู้และความสามารถดังที่กล่าวไปแล้วนั้น บุคคลยังจำเป็นต้องมีพื้นฐานทางจิตใจที่ดีด้วย จึงจะสามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน ที่กล่าวดังนี้ เพราะการมีพื้นฐานจิตใจที่ดี คือมีจิตใจที่เปิดกว้าง ประณีต เข้มแข็ง สงบหนักแน่น เที่ยงตรงเป็นกลาง และตั้งมั่นในคุณธรรมความสุจริต ย่อมช่วยให้คนเราทำความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ เรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างกระจ่างแจ้งตามเหตุผลความเป็นจริง ทั้งมีสำนึกรู้ผิดชอบชั่วดี สามารถควบคุมความคิด คำพูด และการกระทำทุกอย่าง
ให้เป็นไปในทางที่ดีที่ชอบ ไม่นำความรู้ความสามารถไปใช้ในทางที่เป็นโทษเป็นความเสื่อม จึงขอให้บัณฑิตทุกคนพิจารณาให้เห็นความสำคัญของการมีพื้นฐานทางจิตใจที่ดี แล้วตั้งใจพยายามเสริมสร้างพื้นฐานดังกล่าวให้หนักแน่นมั่นคง
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน ประสบความสุข ความสำเร็จ และความเจริญ ทั้งในหน้าที่การงานและการครองชีวิต ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีจงทั่วกัน