พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2563

วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2563

พระโอวาท
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันพุธ ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓
—————————

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
เมื่อสองวันที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า การที่บัณฑิตจะสร้างความสำเร็จที่แท้จริงและยั่งยืนได้นั้น ต้องอาศัยพื้นฐานทางความรู้และความสามารถที่สำคัญ ๔ ประการ พร้อมทั้งพื้นฐานทางจิตใจที่ดี ทุกคนจึงควรเสริมสร้างพื้นฐานทั้งสองส่วนนี้ ให้หนักแน่นมั่นคงยิ่ง ๆ ขึ้นอยู่เสมอ
ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลาย เกี่ยวกับคุณธรรมประการหนึ่ง ซึ่งเป็นพื้นฐานทางจิตใจที่สำคัญสำหรับทุกคน คือความตั้งใจจริง ความตั้งใจจริงนั้น หมายถึงความมีใจจดจ่อมุ่งมั่น ที่จะประพฤติปฏิบัติการต่าง ๆ จนสำเร็จผลที่ดี ที่ถูกต้อง ที่เป็นประโยชน์แท้ ความตั้งใจจริงจึงเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนส่งเสริมให้บุคคลมีความอุตสาหะอดทน ทั้งในการปฏิบัติกิจการงานโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา จนกิจที่ทำสำเร็จลุล่วงด้วยดีและมีประสิทธิภาพ ทั้งในการสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้และความสามารถทุก ๆ อย่าง อันจะเป็นพื้นฐานของการสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญมั่นคงในชีวิตและกิจการงานต่อไป จึงขอให้บัณฑิตทุกคนเร่งฝึกฝนอบรมตนเอง ให้เป็นผู้มีความตั้งใจจริง และประพฤติปฏิบัติการทุกอย่างด้วยความตั้งใจจริง ให้เป็นปรกตินิสัย
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน ประสบความสุขความเจริญในชีวิต และในภารกิจทั้งปวง ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีจงทั่วกัน