พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2563

พระโอวาท
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
—————————

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
เมื่อสามวันที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้ขอให้บัณฑิตในที่ประชุมนี้ ตั้งใจพยายามเสริมสร้างพื้นฐานทางความรู้และความสามารถ พร้อมทั้งพื้นฐานทางจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตั้งใจจริง เพื่อแต่ละคนจะได้สามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญมั่นคง ทั้งในชีวิตและกิจการงานได้สมดังที่มุ่งหวัง
ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า บัณฑิตได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัย จนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูง จึงมีหน้าที่สำคัญผูกพันอยู่ ที่จะต้องนำความรู้ความสามารถทั้งปวง ไปใช้สร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเอง และระมัดระวังตนเองมิให้ตกไปในทางเสื่อมเสียหาย หากบัณฑิตตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้ดี โดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถแล้ว ความเจริญมั่นคงของแต่ละคนก็จะบังเกิดขึ้น แล้วประสานส่งเสริมกันเป็นความเจริญมั่นคงของส่วนรวมและชาติบ้านเมือง จึงขอให้ทุกคนตระหนักถึงหน้าที่ของตนตามนัยที่กล่าวนี้ แล้วพร้อมใจกันปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จผลสมบูรณ์
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน ประสบความสุข ความเจริญ และความสำเร็จในชีวิตและกิจการงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน