พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563

พระโอวาท
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันศุกร์ ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
—————————

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
เมื่อสี่วันที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า ทุกคนควรจะได้ตั้งใจพยายามเสริมสร้างพื้นฐานทางความรู้และความสามารถ พร้อมทั้งพื้นฐานทางจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตั้งใจจริง เพื่อให้มีปัจจัยเกื้อกูลการปฏิบัติหน้าที่ ในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองแต่ละบุคคล แล้วประสานส่งเสริมเข้าด้วยกันเป็นความเจริญมั่นคงของส่วนรวมและประเทศชาติ
ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า การที่บัณฑิตสำเร็จการศึกษา ได้รับปริญญาทั่วกันแล้วนี้ นับเป็นความสำเร็จสำคัญ ที่จะเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงในชีวิตและกิจการงานของแต่ละคนต่อไป แต่ความสำเร็จทั้งนี้คงจะเกิดมีขึ้นไม่ได้เลย หากปราศจากการสนับสนุนทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมจากผู้อื่นฝ่ายอื่น เป็นต้นว่า บิดามารดาหรือผู้ปกครองของบัณฑิต ครูบาอาจารย์และสถาบันการศึกษา ตลอดจนทุกคนทุกฝ่ายในครอบครัว ในชุมชน ในสังคม ที่มีส่วนส่งเสริมการศึกษาเล่าเรียนของบัณฑิตมาโดยตลอด จึงขอให้ทุกคนได้ภาคภูมิใจ แล้วตั้งใจให้แน่วแน่และหนักแน่น ที่จะนำความรู้และคุณสมบัติทั้งปวงที่ได้สร้างสมอบรมมา ไปใช้สร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเอง แก่ครอบครัว แก่สังคมส่วนรวม และแก่ประเทศชาติ ให้สมบูรณ์พร้อม
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน ประสบความสุขและความสำเร็จ ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีจงทั่วกัน