พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2563

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2563

พระโอวาท
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันอังคาร ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
—————————-

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการมอบรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒. ขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้.
เป้าหมายของงานด้านการศึกษา คือการสร้างผู้เรียนให้มีความรู้ มีความคิดอ่าน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตของแต่ละคน. การจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้นั้น เป็นเรื่องไม่ง่ายนัก เพราะผู้เรียนแต่ละคนมีพื้นฐานแตกต่างกัน ทำให้มีศักยภาพและจุดมุ่งหมายในชีวิตแตกต่างกันไปด้วย. ผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาจึงต้องกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร และวิธีการสอนที่เหมาะสม ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีพื้นฐานความรู้ความคิด อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของแต่ละคนให้สูงขึ้น เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ต่อไป. จึงขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ที่ตั้งใจปฏิบัติงานอันยากยิ่งนี้ด้วยความวิริยอุตสาหะ จนสำเร็จผลดีเป็นที่ประจักษ์.
ส่วนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัล กล่าวได้ว่า ความสำเร็จที่ทุกคนได้รับนั้น ย่อมเป็นผลจากการที่แต่ละคนได้รับการศึกษาอบรมที่ดี และมีความอุตสาหะพากเพียรใฝ่รู้ใฝ่เรียนมาโดยตลอด. ทุกคนจึงควรรักษาเกียรติและคุณความดีนี้ไว้ แล้วพัฒนาตนเองต่อไปในแนวทางที่มุ่งหวัง เพื่อแต่ละคนจะได้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า สามารถเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในภายภาคหน้าได้อย่างแท้จริง.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ มีความผาสุกสวัสดีทั่วกัน.