พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในพิธีพระราชทานวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ฯ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2566

พระโอวาท
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ในพิธีพระราชทานวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ฯ
ประจำปีการศึกษา 2565
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด จากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ทั้ง 15 โรงเรียน ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน ที่ได้รับความสำเร็จในการศึกษา.
การจะทำสิ่งใดให้ประสบความสำเร็จนั้น ต้องอาศัยความมุ่งมั่น ความพากเพียร และความอดทน. ความมุ่งมั่น จะทำให้เรามองเห็นเป้าหมายได้ชัดเจน และมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้นได้โดยไม่หลงทาง. ความพากเพียร จะทำให้เรามีความกล้า ที่จะเดินไปสู่จุดหมายโดยไม่ย่อท้อ. ความอดทน จะทำให้เราผ่านพ้นความยากลำบากไปได้ ด้วยใจที่เข้มแข็ง. จึงขอให้ทุกคนยึดมั่นในคุณธรรมทั้งสามประการนี้ไว้ เป็นคุณสมบัติประจำตน.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้นักเรียนทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีทั่วกัน.