พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในพิธีพระราชทานเครื่องหมายที่ระลึกและเหรียญกระดานชนวน แก่ครูและนักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2566

พระโอวาท
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ในพิธีพระราชทานเครื่องหมายที่ระลึกและเหรียญกระดานชนวน
แก่ครูและนักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจำปีการศึกษา 2565
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานเครื่องหมายที่ระลึกและเหรียญกระดานชนวน แก่ครูและนักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันนี้. ขอแสดงความยินดีกับครูทุกท่าน ที่ได้รับเกียรติและการยกย่อง รวมทั้งนักเรียนทุกคน ที่สำเร็จการศึกษา.
คนเราทุกคน ย่อมปรารถนาความสำเร็จในชีวิต. การจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ จำเป็นต้องอาศัยวิชาความรู้ รวมทั้งทักษะและประสบการณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตและการทำงาน. แต่นอกเหนือจากนี้ ทุกคนยังต้องมีความตั้งใจจริง และความอุตสาหะพากเพียร เป็นพื้นฐานของการกระทำทุกอย่างด้วย. จึงขอให้แต่ละคน หมั่นเพิ่มพูนความรู้และทักษะประสบการณ์ต่าง ๆ ตามความถนัดและความสนใจของตนอยู่เสมอ พร้อมทั้งปลูกฝังอบรมตน ให้เป็นผู้มีความตั้งใจจริง และความอุตสาหะพากเพียรตลอดไป.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ครูทุกท่าน และนักเรียนทุกคน มีความสุขความเจริญ พร้อมทั้งความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนา.