พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2566

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2566

พระโอวาท
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2565
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
การที่บัณฑิตทั้งหลายได้สำเร็จการศึกษา นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความอดทนพากเพียรและมุ่งมั่น ที่จะศึกษาเล่าเรียนจนประสบผลสำเร็จแล้ว ยังแสดงให้เห็นว่า แต่ละคนมีความรู้ทางวิชาการ ที่จะนำไปใช้ประกอบกิจการงานเลี้ยงตัวได้อีกด้วย แต่ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานนั้น ไม่ว่าจะมีความรู้มากเพียงใดก็ตาม หากขาดความสุจริต ก็อาจจะนำความรู้ไปใช้ในทางชั่วทางเสื่อม ก่อให้เกิดโทษเสียหายแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติได้ บัณฑิตจึงต้องยึดมั่นในคุณธรรมความสุจริต อันจะเป็นเครื่องเตือนใจให้ประพฤติปฏิบัติแต่ในทางที่ถูกที่ควร พร้อมกันนั้น ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อโลกเช่นทุกวันนี้ บัณฑิตจะต้องรู้จักปรับตัวให้ทันการณ์ทันโลก โดยติดตามความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าของสรรพวิทยาการ หมั่นเพิ่มพูนทักษะการใช้เทคโนโลยี และเสริมสร้างความรู้ความชำนาญในด้านต่าง ๆ อยู่เสมอ ถ้าทำได้ดังนี้ แต่ละคนก็จะสามารถดำเนินชีวิตและประกอบสัมมาชีพ สร้างตัวสร้างฐานะให้มีความเจริญมั่นคง อันจะนำมาซึ่งความวัฒนาผาสุกของประเทศชาติได้อย่างแน่นอน
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน ประสบความสุขและความรุ่งเรืองก้าวหน้าทุกประการ ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน