พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2565

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2565

พระโอวาท
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันจันทร์ ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕
—————————

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ที่มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีวเคมี แก่ข้าพเจ้า
บัณฑิตทั้งหลายที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ย่อมมุ่งหวังความเจริญมั่นคงในหน้าที่การงานด้วยกันทุกคน การที่จะประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังนั้น แต่ละคนต้องลงมือทำงาน โดยนำความรู้และหลักทฤษฎีที่ได้ศึกษา ไปปรับใช้ให้พอเหมาะพอดีกับงาน สถานการณ์ และสภาพแวดล้อม โดยระลึกไว้เสมอว่า การมีความรู้ความสามารถอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องมีคุณธรรมประจำใจด้วย และการทำงานทุกอย่าง จะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้อื่นฝ่ายอื่นอยู่เสมอ ข้อสำคัญ ทุกคนควรเปิดใจให้กว้าง ติดตามความก้าวหน้าของวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งศึกษาค้นคว้า หาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติม ด้วยความกระตือรือร้นและขวนขวายอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบทั่วโลก ทำให้ทุกคนต้องมีการปรับตัว และรู้จักนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งหมั่นพัฒนาตนพัฒนางาน ให้ทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลง ถ้าบัณฑิตทั้งหลายปฏิบัติได้ตามที่กล่าวนี้ โดยเต็มกำลัง อย่างสม่ำเสมอ ก็เชื่อว่าจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ตามที่มุ่งหวังได้อย่างแน่นอน
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและกิจการงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน