พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการพระราชทานเครื่องหมายที่ระลึกและเหรียญกระดานชนวนแก่ครูและนักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ.2564

พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ในการพระราชทานเครื่องหมายที่ระลึกและเหรียญกระดานชนวนแก่ครูและนักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันพฤหัสบดี ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานเครื่องหมายที่ระลึกและเหรียญกระดานชนวน แก่ครูและนักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับครูทุกท่านที่ได้รับเกียรติและการยกย่อง รวมทั้งนักเรียนทุกคน
ที่สำเร็จการศึกษา.
ข้าพเจ้ายินดีมาก ที่ได้เห็นความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจทางการศึกษาของโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการเตรียมความพร้อมทั้งด้านวิชาการและคุณธรรมความประพฤติให้แก่นักเรียน. นักเรียนทั้งหลายที่สำเร็จการศึกษาในวันนี้ คงจะได้ตระหนักทั่วกันว่า ความสำเร็จที่ได้รับนี้ เป็นผลมาจากความอุตสาหะพากเพียรของแต่ละคน นับว่าเป็นความสำเร็จขั้นต้น ที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียนและครอบครัวได้อย่างยิ่ง. ในภายภาคหน้า นักเรียนจะได้ดำเนินชีวิตในสังคมที่กว้างขึ้น ทั้งในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ทั้งในการประกอบอาชีพการงาน. ถ้าแต่ละคนยังคงพัฒนาตนเอง ให้มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่เสมอ รู้รักษากิริยามารยาทให้ดี มีสัมมาคารวะ รู้จักประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกาลเทศะ ตามแนวทางที่ได้รับการฝึกฝนอบรมจากโรงเรียนแล้ว เชื่อได้ว่า ทุกคนจะประสบความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจในขั้นสูงขึ้นไปได้อย่างแน่นอน.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ครูทุกท่านและนักเรียนทุกคนมีความสุขความเจริญ พร้อมทั้งความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนา.