โอวาท นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2566

วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ.2566

โอวาท
นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566
ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันนี้. ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรทุกคน.
เด็กและเยาวชน อยู่ในช่วงวัยที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาความคิด. จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้มีโอกาสเตรียมความพร้อม ในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างชาญฉลาด โดยปลูกฝังบุคลิกภาพและคุณสมบัติอันเหมาะสม ในฐานะพลเมืองที่ดีของชาติ และประชากรที่มีคุณภาพของโลก. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เด็กและเยาวชนที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ จะตั้งใจเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ แล้วนำไปพัฒนาต่อยอด ในการฝึกหัดปฏิบัติตน เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะทั้งปวงให้เพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอ. หากทำได้ดังที่กล่าวแล้ว เชื่อได้ว่า ทุกคนจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของชาติ สามารถนำพาตนเองและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนสืบไป.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขอเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ บัดนี้. ขอให้การจัดงานครั้งนี้ดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย และสำเร็จประโยชน์สูงสุดตามที่มุ่งหมาย ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในงาน มีความสุขความเจริญจงทั่วกัน.