โอวาท นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 51 ปีการศึกษา 2562 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2562

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
โอวาท 


นายเกษม วัฒนชัย 
องคมนตรี 
ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ 
ออกรับบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ ๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 
วันพฤหัสบดี ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ออกรับบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ ๕๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันนี้. 


ท่านทั้งหลายได้ผ่านการศึกษาอบรมภาคทฤษฎี ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร 
บัณฑิตของวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยทั่วกันแล้ว ถือว่ามีความรู้ในวิชาการ ซึ่งแต่ละคนจะนำไปใช้ปฏิบัติงานสร้างสรรค์
ประโยชน์ได้. แต่ในการทำงานทุกอย่างนั้น ความรู้ทางวิชาการแต่อย่างเดียว 
ยังไม่เพียงพอ จำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจในงาน และความสามารถในการปรับใช้
วิชาความรู้ให้เหมาะกับงานด้วย. เหตุนี้ การศึกษาอบรมภาคปฏิบัติ โดยออกไป 
ปฏิบัติงานภาคสนาม พบปะอยู่ร่วมกับประชาชน และฝึกหัดประสานงานกับ 
เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่น จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่บัณฑิต 
อาสาสมัครทุกคน เพราะจะช่วยให้แต่ละคนมีความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น 
มีโลกทัศน์กว้างขวางขึ้น และได้ฝึกนำความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริง. 
ขอให้ทุกท่านใช้โอกาสอันดีนี้ สร้างสมประสบการณ์ให้เต็มที่ จะได้เป็นผู้มี
คุณสมบัติพร้อม ที่จะออกไปปฏิบัติงานสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า ให้แก่ตนเอง 
และแก่ชาติบ้านเมืองของเราต่อไป. 


ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่
ความสุขความเจริญ และความสำเร็จสมหวังทุกเมื่อทั่วกัน. 


525