โอวาท พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 50 ปีการศึกษา 2561 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2561

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
โอวาท 

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 
องคมนตรี 
ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ 
ออกรับบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ ๕๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 
วันจันทร์ ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ออกรับบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ ๕๐ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันนี้. 

ท่านทั้งหลายได้รับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ของวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถือเป็นผู้
ได้รับโอกาสอันดี เพราะได้ผ่านกระบวนการศึกษาอบรมภาคทฤษฎีในรายวิชาต่าง ๆ 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการอย่างกว้างขวางลึกซึ้ง. ต่อไป ทุกท่านจะได้ออกไป 
ปฏิบัติงานภาคสนามร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่นชนบท อันเป็นขั้นตอนหนึ่ง 
ของหลักสูตรการเรียนการสอน ที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ ในการ 
ทำงานเพื่อสังคมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ. ท่านทั้งหลายจึงควรมุ่งมั่นตั้งใจ 
ปฏิบัติงานภาคสนามให้สอดคล้องกับหลักวิชาที่ได้ศึกษาอบรมมา ด้วยสติปัญญา 
ความอดทนเข้มแข็ง และความรับผิดชอบเอาใจใส่. หากปฏิบัติได้ดังที่กล่าวนี้
เชื่อว่าท่านทั้งหลายจะได้รับความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ ซึ่งจะหล่อหลอม 
ให้ทุกท่านเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า ผู้สามารถสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า 
ให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองได้แท้จริง. 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขออวยพรให้บัณฑิตอาสาสมัคร 
และคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ทุกท่าน มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงดี พร้อมกับประสบแต่ความสุข 
ความเจริญ และความสำเร็จสมหวังทุกเมื่อทั่วกัน. 

317