โอวาท พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า และประกาศนียบัตรชั้นสูง แก่ผู้ทำคุณประโยชน์และผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้า ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันเสาร์ ที่ 6 เมษายน 2562

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ.2562
โอวาท 

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 
องคมนตรี 
ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ 
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ 
เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า และประกาศนียบัตรชั้นสูง 
แก่ผู้ทำคุณประโยชน์และผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้า 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
วันเสาร์ ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูง 
กิตติมศักดิ์ เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า และประกาศนียบัตรชั้นสูง แก่ผู้ทำ 
คุณประโยชน์และผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้า ในวันนี้. 

การศึกษาอบรมตามหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า นับว่ามีความสำคัญยิ่ง 
เพราะผู้ปฏิบัติบริหารงานระดับสูง ทั้งในภาคการเมือง ภาคราชการ และภาคเอกชน 
จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบริหารพัฒนาประเทศอย่างชัดเจน 
และถูกตรง จึงจะสามารถร่วมมือร่วมงานกันพัฒนาบ้านเมืองได้อย่างประสานสอดคล้อง. 
บัดนี้ ทุกท่านได้ผ่านการศึกษาอบรมครบถ้วนแล้วตามหลักสูตร ทั้งยังได้ทำความรู้จัก 
คุ้นเคยผูกมิตรไมตรีกัน ถือได้ว่ามีความพร้อม ที่จะช่วยกันสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่
ประเทศของเราแล้วอย่างเต็มที่. จึงขอให้ท่านรักษานํ้าใจไมตรีที่มีต่อกันไว้ให้เหนียวแน่น 
แล้วร่วมกันนำความรู้ ความคิด ประสพการณ์ ไปพิจารณาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
เพื่อให้บ้านเมืองเราเจริญวัฒนาไปในวิถีทางที่ถูกต้อง อันจะนำมาซึ่งความผาสุกมั่นคง 
ของประชาชนทุกถ้วนหน้า. 

113
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ผู้สำเร็จการศึกษา และผู้
ทำคุณประโยชน์แก่สถาบันพระปกเกล้า มีความเจริญยั่งยืนทั้งในชีวิตและกิจการงาน 
สมตามปณิธานปรารถนาโดยทั่วกัน. 

114