โอวาท นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2561- 2562 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2566

วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2566

โอวาท
นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำปีการศึกษา 2561- 2562
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562. ขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
การทำงานให้สำเร็จผลแน่นอนและสมบูรณ์ตามเป้าหมายนั้น จะต้องอาศัยปัจจัยสำคัญหลายอย่าง. กล่าวคือ นอกจากจะต้องมีการวางแผนงานที่ดี มีเป้าหมายที่ชัดเจน มีวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะงาน ถูกต้องตามหลักวิชาและหลักเหตุผล รวมทั้งมีความร่วมมือปรองดองของทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังต้องอาศัยคุณสมบัติในตัวบุคคลอีกหลายประการ เป็นต้นว่า ความรู้ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ความตั้งใจมั่นคง ความอุตสาหะพยายาม ความรับผิดชอบ ความรอบคอบระมัดระวัง และความสุจริตเป็นธรรม. ปัจจัยในการทำงานทั้งนี้ เป็นสิ่งที่แต่ละคนจำเป็นต้องสร้างสรรค์ให้เกิดมีขึ้น สร้างสมอบรมให้เพิ่มพูนขึ้น และปรับปรุงพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอ. จึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้เกิดประโยชน์ และยึดถือเป็นหลักในการพัฒนาตนพัฒนางาน เพื่อความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าในการประกอบกิจการงาน อันจะนำมาซึ่งความผาสุกมั่นคงทั้งของตนเองและประเทศชาติ.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน มีความสุขและความเจริญสวัสดีพร้อมทุกประการ ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความสำเร็จสมประสงค์จงทั่วกัน.