โอวาท นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี วันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2566

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2566

โอวาท
นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำปีการศึกษา 2563
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
วันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2563. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติ
และความสำเร็จ.
บัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาแล้ว ย่อมมุ่งหวังที่จะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และประสบความสำเร็จในอาชีพการงานเป็นลำดับต่อไป. แต่การที่จะได้รับความสำเร็จในงานดังที่มุ่งหมายนั้น จำเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติที่มีอยู่ในตนเป็นพื้นฐานด้วย. ประการแรก ต้องมีความรู้กระจ่างชัดเจนในสาขาวิชาที่ได้ร่ำเรียนมา และมีความสามารถที่จะนำความรู้ไปปฏิบัติใช้ จนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญ ตลอดจนสามารถพัฒนาตนพัฒนางานให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอ. ประการที่สอง ต้องมีวินัยในการทำงาน รู้หน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถ มีความอดทนพากเพียรที่จะประกอบกิจการงาน โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวง. ประการที่สาม ต้องมีจริยธรรมในวิชาชีพของตน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งมีจิตอาสาที่จะยังประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม. ประการสุดท้าย ต้องมีคุณธรรมความสุจริต จะได้ทำงานให้สำเร็จผลเป็นความดีความเจริญแต่อย่างเดียว โดยไม่มีโทษเสื่อมเสียหาย. หากบัณฑิตตั้งใจพยายาม สร้างสมอบรมคุณสมบัติที่กล่าวมานี้ แล้วนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการทำงานแล้ว แต่ละคนไม่ว่าจะประกอบอาชีพการงานใด ก็จะสามารถประสบความสำเร็จอย่างสูงได้ ทั้งจะได้รับความสุขความเจริญในชีวิตและกิจการงานอย่างแน่แท้.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีสติปัญญาเฉียบแหลม และมีจิตใจแน่วแน่มั่นคง ที่จะสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ตนเองและประเทศชาติสืบไป.