โอวาท นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

โอวาท
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
มหาวิทยาลัยรามคำแหงนี้ เป็นมหาวิทยาลัยในแบบที่ให้โอกาสแก่ผู้ปรารถนาวิชาความรู้ ให้เข้ามาศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวางและอิสระ เพื่อจะได้รับปริญญาเป็นเครื่องรับรองวิทยฐานะ และเป็นปัจจัยในการสร้างสรรค์ความสำเร็จในชีวิตและกิจการงาน. ต่อไปภายหน้า ไม่ว่าบัณฑิตจะทำงานใด อยู่ ณ ที่ใดก็ตาม ขอให้นำความรู้ความสามารถที่ได้สร้างสมอบรมมาด้วยดีแล้วนี้ ไปใช้ประกอบวิชาชีพที่สุจริต และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง หมั่นศึกษาหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติม โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาที่อาจมีมาในอนาคต. หวังว่าบัณฑิตทุกคนจะภาคภูมิใจ ในความสำเร็จทางการศึกษาที่ได้รับในวันนี้ และมีกำลังใจที่จะสร้างสรรค์ความสำเร็จที่สูงขึ้นไป คือความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของแต่ละคน และความผาสุกมั่นคงของสังคมประเทศชาติ.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน ประสบความสุขและความสำเร็จในชีวิต มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่การงาน และขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความเจริญสวัสดีทั่วกัน.