โอวาท นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค วันพุธ ที่ 11 มกราคม 2566

วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ.2566

โอวาท
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประจำปีการศึกษา 2564
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
วันพุธ ที่ 11 มกราคม 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2564. ขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับ
เกียรติและความสำเร็จ.
การทำงานให้สำเร็จผลแน่นอนและสมบูรณ์ตามเป้าหมายนั้น จะต้องใช้ความรู้ความสามารถ พร้อมทั้งคุณสมบัติที่สำคัญ ๆ ในตัวบุคคลหลายประการ เป็นต้นว่า ความคิดสร้างสรรค์ ความตั้งใจมั่นคง ความอุตสาหะพยายาม ความรับผิดชอบ ความรอบคอบระมัดระวัง และความสุจริตเป็นธรรม. คุณสมบัติทั้งนี้ เป็นสิ่งที่แต่ละคนจำเป็นต้องสร้างสมอบรมให้เพิ่มพูนขึ้นในตนให้ได้. การสร้างเสริมคุณสมบัติดังที่กล่าว แม้อาจจะดูเป็นเรื่องยาก แต่ก็เป็นเพียงในระยะต้น ๆ เท่านั้น เพราะเมื่อได้พยายามปฏิบัติให้เคยชินเป็นปรกติแล้ว ก็จะทำได้สะดวกคล่องตัวขึ้น ไม่รู้สึกว่าเป็นภาระหนักกายหนักใจประการใด. งานที่เคยเห็นว่ายากหรือมีมาก ก็จะปฏิบัติได้โดยง่ายและรวดเร็วทุกอย่าง ทั้งได้รับผลสมบูรณ์ที่พึงประสงค์. แต่โดยทางตรงข้าม
หากไม่รู้จักสร้างเสริมเพิ่มพูนคุณสมบัติในตน ก็จะเป็นการบั่นทอนความรู้ความสามารถทุกอย่างให้ลดถอยลงเป็นลำดับ รวมทั้งความคิดอ่านก็จะพลอยเสื่อมลงด้วย. งานที่ง่ายก็จะกลายเป็นยาก และลงท้ายก็จะทำไม่สำเร็จ ต้องเสียงานและเสียคนไปในที่สุด. จึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้เข้าใจ และยึดถือเป็นหลักในการพัฒนาตนพัฒนางาน เพื่อสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมือง.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน มีความสุขและความเจริญสวัสดีพร้อมทุกประการ ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกร่มเย็นโดยทั่วกัน.