โอวาท พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า และประกาศนียบัตรชั้นสูง แก่ผู้ทำคุณประโยชน์และผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้า ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

โอวาท
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์
เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า และประกาศนียบัตรชั้นสูง
แก่ผู้ทำคุณประโยชน์และผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้า
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
——————————–

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า และประกาศนียบัตรชั้นสูง แก่ผู้ทำคุณประโยชน์และผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้า ในวันนี้.
งานด้านการเมืองการปกครองนั้น จะเจริญก้าวหน้าได้ ก็ด้วยบุคคลผู้ปฏิบัติงานมีความรอบรู้ในหลักวิชา ทั้งสามารถนำความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกต้องเที่ยงตรง และเท่าทันสถานการณ์ของบ้านเมืองซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ. การที่ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งในภาคการเมือง ภาคราชการ และภาคเอกชน ได้เข้ารับการศึกษาอบรมครั้งนี้ จึงนับเป็นโอกาสอันดี ที่แต่ละคนจะได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ทั้งยังได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างสัมพันธไมตรีกันในหมู่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านเดียวกัน อันจะช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของท่านมีประสิทธิภาพและราบรื่นยิ่งขึ้น. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านทั้งหลายจะได้ร่วมกันนำความรู้ความคิดที่ได้จากการศึกษาอบรมครั้งนี้ ไปพิจารณาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการเสริมสร้างการเมืองการปกครองของเราให้พัฒนาไปในวิถีทางที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกยั่งยืนแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ผู้สำเร็จการศึกษา และผู้ทำคุณประโยชน์แก่สถาบันพระปกเกล้า มีความเจริญมั่นคงทั้งในชีวิตและกิจการงาน สมตามปณิธานปรารถนาโดยทั่วกัน.