โอวาท พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ.2566

โอวาท
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประจำปีการศึกษา 2563
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563. ขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแล้ว ย่อมมีความรู้ความสามารถที่จะประกอบอาชีพการงาน ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติ. การจะทำงานให้สำเร็จผลดังกล่าวนั้น แต่ละคนต้องมีความรู้ความเข้าใจในงาน โดยตั้งใจพยายามศึกษางานอย่างรอบด้าน วิเคราะห์งานอย่างถ่องแท้ แล้วนำหลักวิชาที่มีอยู่ มาปรับใช้ให้ถูกตรงกับงานแต่ละด้านแต่ละขั้นตอน รวมทั้งรู้จักพิจารณางานตามเป็นจริง ให้ทราบชัดถึงส่วนที่ดีและส่วนที่ยังบกพร่อง เพื่อจะได้รักษาส่วนที่ดีไว้ และแก้ไขปรับปรุงส่วนที่ยังบกพร่องให้บริบูรณ์. นอกจากนี้ บัณฑิตยังต้องมีจิตใจพร้อมที่จะเสียสละอุทิศตนเพื่องาน ด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และความอดทนมุ่งมั่น ทั้งรู้จักประสานสามัคคีกับผู้ที่ทำงานร่วมกัน บนพื้นฐานของความอ่อนน้อมถ่อมตน และความมุ่งประโยชน์อันยั่งยืนของ
งานที่ทำและของส่วนรวม. ถ้าทำได้ แต่ละคนก็จะได้รับความสำเร็จที่แท้จริงในงาน และผลสำเร็จของงานที่เกิดขึ้นนั้น ก็จะประสานเข้าด้วยกันเป็นรากฐานอันแข็งแกร่ง ที่ทำให้ชาติบ้านเมืองมีความเจริญมั่นคงสืบไป.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน มีความสุขในชีวิต พร้อมทั้งความก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่การงาน และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความเจริญสวัสดีโดยทั่วกัน.