โอวาท พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

โอวาท
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำปีการศึกษา 2564
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2564. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติ
และความสำเร็จ.
บัณฑิตทั้งหลายต่างก็สำเร็จการศึกษา สมกับที่ได้ตั้งใจพากเพียรมาโดยตลอดแล้ว ต่อไปก็ถึงวาระที่จะต้องออกไปทำงาน และดำเนินชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่น. ในโอกาสนี้ จึงขอฝากข้อคิดแก่บัณฑิตทุกท่านว่า การตั้งใจพยายามศึกษาเล่าเรียนจนบรรลุผลสำเร็จ ดังเช่นที่ท่านได้ปฏิบัติมาแล้วนั้น เป็นสิ่งที่ทำได้โดยยาก และน่าสรรเสริญ แต่เมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปแล้ว จะได้รับคำสรรเสริญชมเชย หรือคำตำหนิติเตียนอย่างไร ย่อมขึ้นอยู่กับการประพฤติตนปฏิบัติงานของแต่ละคนเป็นสำคัญ. ผู้ใดทำดี ผลดีก็จะปรากฏขึ้นเป็นที่ประจักษ์ ควรแก่การยกย่องชื่นชม. ผู้ใดทำชั่วเสื่อมเสียหาย ผลร้ายอันพึงติเตียนก็จะบังเกิดทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น. บัณฑิตไม่ว่าจะทำการใด จึงต้องคิดใคร่ครวญถึงผลดีผลเสียให้แจ้งชัด แล้วประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้อง ให้สมกับที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และได้เชิญพระราชสมัญญามาเป็นชื่อมหาวิทยาลัย. ถ้าแต่ละคนทำได้ดังที่กล่าว ความดีความเจริญก็จะบังเกิดขึ้น ทั้งแก่บัณฑิตเอง แก่มหาวิทยาลัย แก่สังคมส่วนรวม และแก่ประเทศชาติ.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน
และผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน ประสบความสุขสวัสดี พร้อมทั้งความเจริญรุ่งเรืองโดยทั่วกัน.