โอวาท นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2566

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ.2566

โอวาท
นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
ในวาระอันเป็นมงคลนี้ ขออัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2515 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตและการประกอบกิจการงานของบัณฑิตต่อไป ความว่า “การศึกษาขั้นมหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยสำคัญ ที่เปิดทางให้บุคคลสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ความชำนาญ ในวิทยาการอันกว้างขวางลึกซึ้ง ซึ่งจะนำมาสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ เป็นความเจริญ ให้แก่ตนและสังคมได้โดยไม่มีเขตจำกัด ดังนั้น ผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นนี้จึงนับเป็นคนสำคัญ เป็นความหวังของชาติที่จะเป็นต้นคิดและเป็นผู้นำ นำพางานของชาติทุกสาขา และนำพาประชาชนทุกเหล่าทุกคน ให้ก้าวไปสู่ความเจริญ ความเป็นอิสระและความผาสุกมั่นคง บัณฑิตทุกคนจงทราบตระหนักในฐานะหน้าที่และความสำคัญของตน ๆ ที่มีอยู่ดังนี้ แล้วตั้งใจ ตั้งความเพียร ที่จะใช้กำลังความคิดสติปัญญา พร้อมทั้งความรอบคอบประกอบด้วยเหตุผล ให้บังเกิดประโยชน์แก่ตนแก่ส่วนรวม ให้สมกับที่ได้รับความยกย่องสนับสนุนจากประชาชนทั้งชาติเป็นอย่างดีมาโดยตลอด”.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน ประสบความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต ทั้งขอให้ทุกท่านในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน.