โอวาท พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันเสาร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2566

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2566

โอวาท
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
วันเสาร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2566

วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ. ขอแสดงความยกย่องอย่างจริงใจต่อลูกเสือและบุคลากรลูกเสือทุกคน ที่ได้รับเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 2565.
กิจการลูกเสือนั้นได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ว่ามีบทบาทอย่างยิ่งในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ. เห็นได้จากอุดมการณ์อันแน่วแน่ของลูกเสือ ที่มุ่งปลูกฝังและสร้างเสริมคุณสมบัติพื้นฐานให้เด็กและเยาวชน คือพัฒนาให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา มีศรัทธาในความดี รู้จักเสียสละ รู้จักพึ่งพาตนเอง รู้จักร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งล้วนเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของประชากรโลก. นอกจากนั้น กิจการลูกเสือยังมีคุณูปการอย่างกว้างขวาง ด้วยเอื้อให้สมาชิกทุกวัย ได้มีโอกาสมาปฏิบัติภารกิจร่วมกัน ซึ่งถือเป็นประโยชน์ในการบ่มเพาะและหล่อหลอมให้เด็กและเยาวชน ได้ฝึกฝนการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน ทั้งในด้านการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น และการตระหนักรู้ถึง
บทบาทหน้าที่ของตน ในฐานะสมาชิกของกลุ่มสังคมอีกด้วย. ประโยชน์แห่งกิจการลูกเสือนี้ จึงเป็นเครื่องยืนยันให้ประจักษ์ถึงคุณค่าของกิจการลูกเสือ ในฐานะงานอันเป็นแบบอย่างในการสร้างพลเมืองของชาติ ให้เป็นทรัพยากรบุคคลผู้ทรงคุณค่าของสังคมโลกได้อย่างแท้จริง. ด้วยเหตุนี้ จึงขอให้ทุกท่านยึดมั่นในอุดมการณ์ของลูกเสืออย่างแน่วแน่ และขอจงมีกำลังกายกำลังใจ มีความอุตสาหะพากเพียร ที่จะสืบสานงานกิจการลูกเสือต่อไป เพื่อร่วมกันเสริมสร้างรากฐานอันมั่นคงของชาติ คือสร้างคนให้เป็นผู้เจริญแท้.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขออวยพรให้กิจการลูกเสือมีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น ทั้งขอให้ลูกเสือและผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกคนทุกฝ่าย มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ประสบแต่ความสุขความเจริญทุกเมื่อทั่วกัน.