โอวาท นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ แก่ครูอาวุโส ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2566

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2566

โอวาท
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ แก่ครูอาวุโส
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2566

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ แก่ครูอาวุโส ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมด้วยกับทุก ๆ ท่าน ที่ได้รับเกียรติ
และการยกย่อง.
ครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติอย่างยิ่ง เพราะเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานสำคัญของชาติ คือสร้างคนให้เป็นผู้เจริญ. งานของครูจึงนับเป็นงานที่หนัก และต้องเสียสละอุทิศตนเป็นอย่างสูง ในการปลูกฝังและวางรากฐานทั้งความรู้และความดีให้แก่ศิษย์ เพื่อให้ศิษย์ประสบความสำเร็จในชีวิต
อย่างงดงาม เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่ท่านทั้งหลายได้รับในวันนี้ เป็นประจักษ์พยานแห่งความสำเร็จในอาชีพครู ที่ทุกท่านได้เพียรปฏิบัติมาแล้วอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน ควรแก่การยกย่องสรรเสริญ. แม้ว่าปัจจุบันนี้ ท่านทั้งหลายจะไม่ได้ปฏิบัติงานประจำแล้วก็ตาม แต่เชื่อได้ว่า จิตวิญญาณความเป็นครู จะยังคงสถิตอยู่ในใจทุกท่านอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ เป็นแบบอย่างอันประเสริฐให้แก่ครูรุ่นหลัง ที่จะได้ประพฤติตนปฏิบัติงานให้บรรลุผลอันดีงามสืบไป.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดี เป็นที่เคารพรักและระลึกถึง ของผู้ได้รับความกรุณาจากท่านทุกเมื่อไป.