โอวาท พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564

วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2566

โอวาท
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2563 ถึง 2564 ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
ตามที่ได้รายงานให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 4 ยุทธศาสตร์นั้น น่าชื่นชมอย่างยิ่ง. เชื่อได้ว่า บัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษา ออกไปดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานแล้ว จะเป็นทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าของสังคม และสามารถพัฒนาตน พัฒนาชาติบ้านเมือง ให้เจริญรุ่งเรืองได้ด้วยดี. ในการนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่บัณฑิตจะต้องมีคุณสมบัติสำคัญ คือความใฝ่รู้ และวิจารณญาณ. จึงขอให้ทุกคนหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ลึกซึ้งกว้างขวาง นำมาคิดพิจารณาด้วยหลักวิชา หลักเหตุผล และหลักธรรม จนเป็นความรู้จริงและรู้ชัด แล้วนำไปใช้ในการประพฤติตนปฏิบัติงาน สร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตนเองและส่วนรวมประเทศชาติ. แต่ละคนก็จะเป็นบัณฑิตแท้ ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ดังที่มหาวิทยาลัยได้วางยุทธศาสตร์ไว้อย่างสมบูรณ์.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป. ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขความเจริญจงทั่วกัน.