โอวาท พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จังหวัดสงขลา วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566 (เวลา 14.00 น.)

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2566

โอวาท
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประจำปีการศึกษา 2565
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จังหวัดสงขลา
วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566
(เวลา 14.00 น.)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาแล้ว ย่อมได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีภูมิรู้สูง เรียกชื่อว่าเป็น “บัณฑิต”. แต่คำว่า “บัณฑิต” นั้น มีความหมายลึกซึ้งมาก คือนอกจากจะต้องมีภูมิรู้แล้ว ยังต้องมีภูมิธรรมด้วย. จึงขอให้บัณฑิตทุกคนเสริมสร้างภูมิธรรมของตน ด้วยการประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีที่สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรมความถูกต้อง ยึดถือจรรยาบรรณในการทำงาน และวางตนให้สมกับที่เป็นบัณฑิต ผู้ควรแก่การนับถือเป็นแบบอย่างอย่างแท้จริง. พร้อมกันนั้น ก็หมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ของตนอยู่เสมอ แล้วนำความรู้นั้นไปใช้สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเองและส่วนรวม. ถ้าทำได้ดังนี้ ภูมิรู้ที่แต่ละคนมีอยู่ก็จะเป็นประโยชน์แท้ และทุกคนก็จะได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตแท้ ผู้สามารถเป็นกำลังสร้างสรรค์ชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองได้สืบไป.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสำเร็จสมหวังทุกประการทั่วกัน.